Skip to main content

Commerciële

diensten

Belgoprocess wordt nationaal en internationaal erkend als een  betrouwbare partner voor het veilig uitvoeren van nucleaire diensten. We bieden klanten een uitgebreide kennis over en multifunctionele faciliteiten voor de verwerking, conditionering en opslag van alle soorten vast en vloeibaar radioactief afval, evenals expertise in het ontmantelen van verouderde nucleaire installaties, waaronder alfa- en/of bèta/gamma-besmette cellen.

Alle activiteiten worden uitgevoerd binnen een bedrijfsbreed kwaliteitsborgingssysteem dat gecertificeerd is als zijnde in overeenstemming met ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 45001.

Belgoprocess verwerkt buitenlands radioactief afval on site en biedt met succes diensten aan op de internationale nucleaire markt, waarbij voornamelijk gefocust word op thermische verwerkingstechnieken.

Verwerking

buitenlands afval

op Belgoprocess site

Belgoprocess kan buitenlands afval verwerken in de CILVA verbrandingsinstallatie. De CILVA-installatie is de gecentraliseerde verwerkings- en conditioneringsfaciliteit voor β en γ laagactief en α-verdacht afval. Het bevat een supercompactor van 2000 ton en een verbrandingsinstallatie voor vast en vloeibaar laagradioactief afval. Uitgaande van een wekelijkse productietijd van 100 uur heeft de installatie een capaciteit van ongeveer 7,5 ton vast afval en 1 tot 5 ton vloeibaar afval per week of circa 100 kg afval per uur. De verbrandingsinstallatie werd opgestart in mei 1995.

Thermische technieken

Verwerking van radioactief afval dmv plasma

BELGOPROCESS biedt een bewezen plasma technologie aan voor de verwerking van laag- en middelactief afval en problematisch chemisch afval. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een plasma verbrandingstechniek op hoge temperatuur met bedieningsfuncties die de blootstelling van het personeel en de kosten die gepaard gaan met het sorteren, karakteriseren en verwerken van dit afval elimineren, en met een eindproduct dat voldoet aan de strengste acceptatiecriteria voor definitieve berging.

Door middel van een plasmatoorts van ongeveer 5000 °C wordt het anorganische materiaal gesmolten tot een glasachtige slak die de radioactieve isotopen bevat. Het organische materiaal wordt vergast en vervolgens geoxideerd in een naverbrander en gezuiverd in een off-gas installatie. De glasachtige slak is vrij van organisch materiaal en vloeistof / slib en is door de fysisch-chemische en mechanische stabilisatie van het afval zeer geschikt voor langdurige opslag en afvoer.

Omdat het afval zonder voorbehandeling kan worden verwerkt– vaten worden ongeopend verwerkt – is er geen nood meer aan dure sorterings- en voorbehandelingsinfrastructuur of andere behandelingsinstallatie voor niet-brandbaar afval. Daarenboven worden directe blootstelling aan straling en besmettingsrisico’s voor het personeel tot een minimum teruggebracht.

Plasmatechnologie kan ook worden toegepast om eerder geconditioneerde afvalverpakkingen die niet langer voldoen aan de huidige acceptatiecriteria voor definitieve berging te herconditioneren. Daarom kan zelfs historisch geconditioneerd afval in een bitumineuze of betonnen matrix, dat niet voldoet aan de huidige acceptatiecriteria voor geconditioneerd afval, opnieuw worden verwerkt in een plasma installatie om zo tot een geconditioneerd product te komen dat wel aan deze criteria voldoet.

Belgoprocess heeft opstartdiensten geleverd voor de eerste plasma-installatie in ZWILAG (Zwitserland) die operationeel werd in 2004. In deze installatie worden twee campagnes per jaar georganiseerd om het opgeslagen afval te verwerken. Per campagne worden ongeveer 500 vaten of 100 ton afval verwerkt.

De joint venture IBERDROLA – BELGOPROCESS, met MONTAIR als belangrijkste onderaannemer, heeft een plasma installatie gebouwd voor de kerncentrale Kozloduy in Bulgarije. De installatie, die midden 2018 opgestart is, kan 250 ton per jaar verwerken, verdeeld over 40 operationele weken.

In 2018-2020 heeft Belgoprocess een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor de verwerking van Belgisch radioactief afval in een plasma installatie. Deze studie werd uitgevoerd met de steun van het Energietransitiefonds van de FOD Economie. De resultaten van deze studie worden hier meer in detail besproken.

Vandaag is Belgoprocess een proces provider voor verschillende plasmastudies wereldwijd.

PRIME-Installatie – Pyrolyse van laag-en middelactieve harsen

Pyrolysis of Resins In a Mobile Electric – Installatie

Belgoprocess en Montair ontwikkelden de innovatieve PRIME-Installatie

Een volledig elektrisch aangedreven, compacte, mobiele installatie om lage en middelactieve harsen in één reactor te behandelen zonder voorbehandeling en zonder vermenging van toeslagstoffen of ander afval, wat een gemakkelijke traceerbaarheid en isotopische karakterisering van het eindproduct mogelijk maakt.

Pyrolyse is een gecontroleerd endotherm proces waar door toevoegen van warmte in een inerte gecontroleerde atmosfeer met temperaturen tot ongeveer 500 °-600 °C ontbinding plaatsvind. Onder deze omstandigheden ontbinden de organische moleculen tot een gemineraliseerd product. Door de relatief lage proces temperaturen en procesvoering, is de carry-over van vervuilde deeltjes beperkt en bevat het pyrolyse-restproduct vrijwel alle geconcentreerde radioactiviteit.

Naast de pyrolysereactor bestaat de PRIME installatie uit een innovatieve elektrisch verwarmde thermische oxidizer, die werkt bij een temperatuur van minimaal 850 °C met een verblijftijd van 2,5 seconden, zoals een klassieke naverbrander, een quench-toren en een scrubber-unit voor het opvangen en neutraliseren van potentiële zwavel afkomstig van bepaalde soorten harsen.

De installatie is zodanig ontworpen dat ze past in een 20-voet ISO-container, waardoor het ook een mobiele installatie is.

Middelactief problematisch slib en organische oplossingen zijn ook geschikt voor pyrolyse. Deze stoffen worden eerst gemengd met een organisch absorptiemiddel en vervolgens als vaste stof in de pyrolyse-installatie gebracht.

In 2020-2021 voert Belgoprocess met de steun van het Energietransitiefonds van de FOD Economie bijkomende testen uit met verschillende soorten harsen, slib en organische oplossingen.

Pyrolyse van TBP-houdende vloeistoffen

Belgoprocess heeft ruime ervaring met pyrolyse van tributylfosfaat (TBP) -houdende vloeistoffen en / of plutonium-oudende organische producten.

In dit proces wordt het TBP bij een temperatuur van 500 °C, onder druk en onder stikstofatmosfeer, ontleed tot fosforzuur, verschillende butyleenfracties en water, terwijl de koolwaterstof in de reactor verdampt. Het fosforzuur wordt geneutraliseerd met magnesiumhydroxide en het resulterende pyrofosfaat wordt samen met de as opgevangen in 200l vaten. De koolwaterstofdampen worden door een kaarsfilter naar de naverbrandingskamer gestuurd, waar ze onder een teveel aan lucht worden verwarmd tot 1150 °C voor hun omzetting naar CO2 en water. Het off-gas wordt gewassen en gefilterd vooraleer het in de atmosfeer terechtkomt. Het vaste eindproduct van het proces wordt in cement ingekapseld.