Skip to main content

Milieu

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van Belgoprocess bestaat uit milieuveilig werken en het voeren van een duurzaam milieubeleid. Dit betekent dat, eerste en vooral, het ontstaan van afval vermeden moet worden. Vervolgens moeten materialen, waar mogelijk, intern of extern worden gerecycleerd. Pas in laatste instantie, wanneer het technisch of economisch niet haalbaar is, wordt het materiaal noodgedwongen beschouwd als afval en als dusdanig behandeld.

Milieubeleid

Het milieubeleid van Belgoprocess is gestoeld op een zorgsysteem dat veiligheid, kwaliteit en zorg voor het milieu onlosmakelijk met elkaar verbindt.

Belgoprocess streeft ernaar om de milieu-impact van zijn activiteiten op een verantwoorde wijze te beperken. Minimale emissies door toepassing van het ALARA-beleid bij radioactieve vloeibare en gasvormige lozingen worden nagestreefd. Voldoen aan de wettelijke normen en vergunningsvoorwaarden is hierbij geen eindpunt.

Bovendien wil de onderneming aan de hand van een omgevingstoezichtsprogramma aantonen dat het zijn impact op de omgeving bewaakt en dat deze impact verwaarloosbaar is. De resultaten van dit toezichtsprogramma worden aan de bevoegde overheden gerapporteerd.

Vergunningen

Belgoprocess bezit alle vereiste federale exploitatie vergunningen voor zijn installaties op beide sites. Bovendien beschikt Belgoprocess over een federale en gewestelijke vergunning voor het lozen van het bedrijfsafvalwater in de Molse Nete. Voor nieuwe installaties of voor belangrijke uitbreidingen aan bestaande installaties, zowel als voor de ontmanteling van buitendienstgenomen nucleaire installaties, stelt Belgoprocess een vergunningsdossier op, waaraan een veiligheidsrapport en desgevallend een milieueffectrapport worden toegevoegd.

Afvalwaterlozingen

De lozing van gezuiverde afvalwaters in de Molse Nete ressorteert onder een gewestelijke milieuvergunning en onder een federale exploitatievergunning. Belgoprocess beschikt over een eigen radiologische en biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie, die een doorgedreven behandeling uitvoert op de afvalwaters vooraleer deze worden geloosd.

Het gezuiverde afvalwater wordt eerst zorgvuldig bemonsterd en geanalyseerd om vast te stellen of de zuivering voldoende effectief was en of aan de lozingsvoorwaarden kan voldaan worden. Zo ja, wordt via een 10 km lange ondergrondse pijpleiding het gezuiverde afvalwater geloosd.

Belgoprocess voert daarenboven ter hoogte van het lozingspunt in het meetstation te Mol-Ezaart een controleprogramma. Dit programma omvat het meten en analyseren van zowel radiologische als physico-chemische parameters en is gebaseerd op de voorwaarden vermeld in de beide vergunningen. Het meetstation is permanent toegankelijk voor gewestelijke en federale ambtenaren die er ter analyse controlemonsters kunnen nemen. Over de laatste 10 jaren loost Belgoprocess gemiddeld 25.000 m³/jaar gezuiverd afvalwater in de Molse Nete. De geloosde gewogen radioactiviteit bedraagt minder dan 1% van de vergunningslimiet.

Luchtemissies

Voor de atmosferische lozingen maakt Belgoprocess een opdeling in atmosferische lozingen van nucleaire installaties en atmosferische lozingen van conventionele installaties. Belangrijke inspanningen werden geleverd om de emissies te beperken. Dit gebeurt door het toepassen van doorgedreven filtratie met voor- en absoluutfilters en door de toepassing van gaswassing.

De absoluutfilters (HEPA of High Efficiency Particulate Air filters) zijn zeer efficiënt en houden meer dan 99,95% van de in de lucht verspreide stofdeeltjes tegen. De uitstoot via de schouwen van nucleaire installaties betreft hoofdzakelijk ventilatielucht. De lozingslimieten voor de schouwen op de sites staan vermeld in de nucleaire exploitatievergunning en in het bijhorend veiligheidsrapport, of zijn opgelegd volgens artikel 36.1 van het ARBIS.

De klassieke atmosferische lozingen zijn afkomstig van de stookinstallaties en van de verbrandingsinstallatie van radioactieve afvalstoffen. Deze installaties worden regelmatig gecontroleerd volgens de wettelijke verplichtingen (Vlarem II).

Vast afval

Het zijn vooral de industriële ontmantelingswerken, verricht door Belgoprocess, die grote volumes aan materialen genereren. Een doorgedreven programma voor materiaalbeheer zorgt ervoor dat een aanzienlijk deel van deze materialen ontsmet wordt tot onder de vrijgavelimiet, waardoor deze materialen kunnen worden gerecycleerd als secundaire grondstof. Enkel kleine volumes radioactief afval blijven over.

Het materiaal uit de gecontroleerde zone bestaat hoofdzakelijk uit betonpuin en metaalschroot. De behandeling van deze afvalstromen moet uiteindelijk resulteren in een hoog recyclagepercentage na vrijgave. Hiervoor werden specifieke installaties ontworpen en gebouwd die in staat zijn beton en/of metaalschroot te ontdoen van alle radioactieve besmetting. Na te zijn bemonsterd in de betonbemonsteringsinstallatie wordt het betonpuin vrijgegeven om te worden gebruikt als secundaire grondstof voor de wegenbouw. Het metaal wordt op zijn beurt vrijgegeven na te zijn behandeld in een abrasieve straalinstallatie. De fractie aan gedecontamineerde materialen die, omwille van geometrische beperkingen niet rechtstreeks kan worden vrijgemeten, wordt afgevoerd naar een smeltoven in Zweden om daar gesmolten, bemonsterd en na meting vrijgegeven te worden. De volumes van de vrijgegeven materialen worden systematisch bijgehouden en aan het FANC gemeld.