Skip to main content

Persbericht

Protest milieuvergunningsaanvraag

Vandaag (13 augustus 2010) verschenen er in de media artikelen met als titel: Protest tegen milieuvergunningsaanvraag Belgoprocess, waarin het Kempens Forum voor Atoomstop en Greenpeace bezwaar aantekenen tegen de hernieuwing van een bestaande lozingsvergunning.

Om de milieuaanvraag van Belgoprocess correct te schetsen, geven we graag volgende informatie:

  • Voor de lozing van bedrijfsafvalwater in de Molse Nete beschikt Belgoprocess over een dubbele vergunning: een federale en een gewestelijke.
  • De federale vergunning slaat op de radiologische aspecten van de afvalwaterlozing en is momenteel niet aan hernieuwing toe. Wat deze radiologische component van de vergunning betreft, gebruikt Belgoprocess slechts een fractie van de toegestane lozingslimiet (<1%).
  • De huidige aanvraag slaat op de gewestelijke vergunning, welke de fysico-chemische aspecten van de lozing regelt, zoals bij klassieke industriële afvalwaters. Het betreft hier dus geen nieuwe milieuvergunningsaanvraag, maar enkel een aanvraag voor hernieuwing van de huidige lozingsvergunning die in 2011 afloopt.
  • Voor twee parameters vraagt Belgoprocess momenteel een beperkte verhoging aan. De verklaring ligt in het feit dat bij de vorige lozingsvergunning maandgemiddelden werden gehanteerd en er vandaag nog enkel gewerkt wordt met ogenblikkelijke lozingsconcentraties. Dit op vraag van de vergunnende overheid die enkel nog ogenblikkelijke lozingsconcentraties vergunt. De voorgestelde waarden zijn alzo ook conform met de limieten die typisch gehanteerd worden voor afvalverbrandingsinstallaties in Vlaanderen. Deze zijn bovendien een stuk strenger dan hetgeen de Europese verbrandingsrichtlijn voorschrijft.
  • De milieuaanvraag werd ontvankelijk en volledig bevonden en ligt momenteel ter inzage op het gemeentehuis van Mol.
  • Belgoprocess beperkt zijn effectieve lozingen tot het strikte minimum en zet hiervoor de best beschikbare technieken in. De lozingen van Belgoprocess hebben geen invloed op de biologische kwaliteit van de ontvangende waterloop. Dit blijkt uit de biotische indexen van de Molse Nete. De milieuprestaties van Belgoprocess over 2009 vindt u in het duurzaamheidsrapport dat digitaal beschikbaar is op de website: www.belgoprocess.be